монгол хэл

бичсэн: Myagmarnaran, 2011-02-22, 15:46

Энд бичсэн үгнүүдийн аль нь зөв бэ?
1а. Соливол б. Солибол в. Сольвол
2а. Хөрч б. Хөрж
3а. Болохлоор б. Болохоор
4а. Гэр лүү б. Гэр рүү в. Гэр уруу
5а. Алмаас /чулуу/ б. Алмаз
6а. Аянаас б. Аяас в. Аяаас
7а. Авчирав б. Авчрав
8а. Асуултад б. Асуултанд
9а. Яльгүй б. Ялихгүй
10а. Хэдийн б. Хэдийнэ Хариу: 1а, 2б, 3а, 4в, 5а, 6б, 7б, 8а, 9б, 1
төрөл:даалгавар
сэтгэгдэл: | Сэтгэгдэл бичих